Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor ieder cliënt /therapeut contact en de gegeven behandelingen bij Hallux Westerhof Voetexperts

2. Diensten

Hallux Westerhof Vopetexperts zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of via de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – op werkdagen uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Hallux Westerhof Voetexperts door te geven. De afmelding kan uitsluitend telefonisch of per e-mail geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Hallux Westerhof Voetexperts een gedeelte van het honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Hallux Westerhof Voetexperts de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Hallux Westerhof Voetexperts dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

Hallux Westerhof Voetexperts vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven van zolen/ortheses en bijvoorbeeld slippers zijn inclusief 21% btw.

Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de zolang voorraad strekt.

De cliënt ontvangt een factuur thuis per post van Infomedics, zie voor betaling de voorwaarden van Infomedics op de website van Hallux Westerhof Voetexperts onder de link tarieven en vergoeding.

Hallux Westerhof Voetexperts is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

Voor cliënten die vallen onder de Diabetes voetzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling rechtstreeks worden ingediend bij de zorgverzekering.

5. Personeel in de praktijk

Bij Hallux Westerhof Voetexperts werken meerdere podotherapeuten, afhankelijk van de locatie en de dag in de week treft u een desbetreffende collega. U kunt altijd vragen naar een therapeut van uw voorkeur, bij het maken van de afspraak

6. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Hallux Westerhof Voetexperts. De persoonlijke gegevens worden door Hallux Westerhof Voetexperts opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding

Hallux Westerhof Voetexperts is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Hallux Westerhof Voetexperts verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Hallux Westerhof Voetexperts kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Hallux Westerhof Voetexperts is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Hallux Westerhof Voetexperts.

Diefstal wordt door Hallux Westerhof Voetexperts altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie

Hallux Westerhof Voetexperts geeft 6 manden garantietermijn op de podotherapeutische zolen. Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd;

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

11. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, schriftelijk worden gemeld aan Hallux Westerhof Voetexperts. Hallux Westerhof Voetexperts dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien Hallux Westerhof Voetexperts en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan het klachtenloket paramedici www.klachtenloketparamedici.nl

12. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Hallux Westerhof Voetexperts het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Hallux Westerhof Voetexperts en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.